Get Adobe Flash player

Prihlásenie

Meno
Heslo

Základné informácie

Názov projektu

Digitalizácia TnUAD: Rozvoj inovatívnych foriem vzdelávania a skvalitnenie študijných programov

Žiadateľ

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Sektor:

verejný

Operačný program

2610003 OP Vzdelávanie

Prioritná os

Prioritná os 1-Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy

Opatrenie

1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti

Kód výzvy

OPV-2009/1.2/01-SORO

Celkové výdavky projektu (EUR)

1 049 622,19

Požadovaná výška NFP (EUR)

997 141,08

Kód ITMS

 26110230009